1900: Lord Rayleigh= Kısa dalgaboyuları için kara cisim kanununun istatistiksel gösterimi
1900: Ernest Rutherford= Radyoaktif yarı ömrünün hesaplanması
1900: Antoine Henri Becquerel= Beta ışınlarının elektron oldukları iddiası
1900: Lummer, Pringsheim Rubens, Kurlbaum= Kısa dalga boylarında Wien'in kara cisim kanununun başarısızlığı
1900: Max Planck= Kara cisim radyasyonunda quanta , Planck'ın kara cisim prensibi ve Planck sabiti
1900: Paul Villard= Gamma ışınları
1900: Friedrich Dorn= Element 86, radon
1900: Pyotr Lebedev= Radyasyon basıncı ölçüldü
1901: Max Planck= Planck sabiti, Boltzmann sabiti, Avogadro sayısı ve elektron yükünün hesaplanması
1901: Guglielmo Marconi= Atlantik boyunca Mors sinyallerinin iletimi
1902: Philipp Lenard= Fotoelektrik etkide yoğunluk prensibi
1902: Rutherford ve Soddy= Radyasyonla dönüşüm teorisi ve "atom enerjisi" deyiminin ilk kullanımı
1902: Kelvin, Thomson= Atomun plum pudding modeli


1903: Ernest Rutherford= Alpha parçacıkları pozitif yüklü
1903: Curie ve Laborde= Radium 'un yaydığı radyoaktif enerjinin büyüklüğü
1903: Johannes Stark= Güneş enerjisi belki de kimyasal elementlerin oluşumundan kaynaklanıyor
1903: Philipp Lenard= Iki zıt kutuplu atom modeli
1904: Albert Einstein= Işık quntasının enerji-frekans ilişkisi
1904: Hendrik Lorentz= Lorentz transformasyonlarının son şekli
1904: Hantaro Nagaoka= Atomun gezegen modeli
1904: Ambrose Flemming= Diode radyo lambası ve doğrultucu
1904: Henri Poincare= Işık hızının fiziğin hız limiti olduğu kestirimi
1904: Ernest Rutherford= Radyoaktif hesaplamayla dünyanın yaşı
1905: Albert Einstein= Kinetik teoriyle brownian hareketinin açıklanması
1905: Albert Einstein= Fotoelektrik için light-quantum teorisi
1905: Albert Einstein= Özel Görecelik
1905: Paul Langevin= Paramagnetiklerin atom teorisi
1905: Percival Lowell= Neptune'un arkasında 9. gezegen varlığının öngörümü
1905: Hermann Nernst= Termodinamiğin 3. kuralı
1905: Albert Einstein= Kütle ve enerji birbirine eşgeğer
1906: Albert Einstein= Katılar için özgül ısı kanununun quantum açıklaması
1906: Joseph Thomson= X-ışın fotonlarının Thomson saçılımı ve atomdaki elektron sayısı
1906: Ernest Rutherford= Alpha parçacıkları havada saçılır
1906: Lee de Forest= Triode radyo lambası
1907: Albert Einstein= Denklik prensibi ve yerçekimsel kırmızıyakayış(redshift)
1907: Urbain ve von Welsbach= Element 71, lutetium
1908: Hermann Minkowski= Uzay ve zamanın geometrik tekliği
1908: Hans Geiger= Radyoaktiviteyi ölçmek için geiger sayacı
1908: Heike Kammerlingh-Onnes= Sıvı helium
1908: Geiger, Royds, Rutherford= Alpha parçacıklarını helium çekirdeği gibi tanımlama
1909: Albert Einstein= Fotonların parçacık-dalga ikiliği
1909: Johannes Stark= Foton momentumu
1909: Geiger ve Marsden= Alfa parçacıklarının altın metal üzerindeki normal olmayan saçılımı
1909: Robert Millikan= Elektron yükünün ölçümü
1910: Albert Einstein= Uzay neden mavi?
1910: Matthew Hunter= Titanium elementinin yalıtımı
1910: Theodor Wulf= Atmosferik radyasyonun fazlalığı
1911: Victor Hess= Uzaydan yüksek mesafeli radyasyon
1911: Heike Kammerlingh-Onnes= Superiletkenlik
1911: Ernest Rutherford= Alfa saçılımı sonuçlarından çekirdeğin varlığının tesbiti
1912: Joseph Thomson= Kütle spektrometresi ve izotopların ayrışımı
1912: Henrietta Leavitt= Cepheid değişken yıldızlarının period - parlaklık ilişkisi
1912: Robert Millikan= Planck sabitinin ölçümü
1912: Peter Debye= Özgül ısı kanununun düşük sıcaklıklar için Geliştirilmesi
1912: Charles Wilson= Cloud chamber
1912: Max Von Laue= X-ışınlarının kırınım sonucu oluşan elektomagnetik radyasyon olarak açıklaması
1912: Albert Einstein= Uzay-Zaman eğriliği
1912: Vesto Melvin Slipher= Andromeda galaksisinin maviye kayış (blue-shift)'ı gözlemlendi
1912: Gustav Mie= Doğrusal olmayan alan teorisi
1913: Niels Bohr= Atomik yörüngelerin quantum teorisi
1913: Niels Bohr= Nükleer özellik olarak radyoaktivite
1913: Jean-Baptiste Perrin= Atom ve moleküllerin boyutları için teori
1913: Fajans ve Gohring= Element 91, protactinium
1913: Bragg ve Bragg= X-ışını kırınımı ve kristal yapıları
1913: Hans Geiger= Atom numarası ve nukleer yük arasındaki ilişki
1913: Johannes Stark= Hidrojen spektrum çizgilerinin elektirik alanı içinde bölünmesi
1913: Frederick Soddy= Izotope
1914: James Chadwick= Temel beta spektrumu sürekli ve enerji değişkenlikleri gösteriyor.
1914: Harry Moseley= Çekirdek elektrik yükü ve atom numarası arasındaki ilişkiyi ispatlamak için X-ışınlarının kullanımı
1914: Ejnar Hertzsprung= Büyük Magellanic bulutu uzaklığının, Cepheid değişken yıldızlarını kullanarak ölçümü
1914: Rutherford, da Costa Andrade= Gamma ışınlarının kuvvetli foton olarak tanımlanması
1915: Albert Einstein= Genel görecelik
1915: David Hilbert= Gravitasyon alan denklemlerinde action prensibi
1915: Albert Einstein= Işık eğiminin öngörümü ve merkür perihelion kaymasının açıklaması
1916: Robert Millikan= Fotoelektrik etkide enerji kanununun ispatı
1916: Albert Einstein= Gravitasyonel dalgaların öngörümü
1916: Albert Einstein= Genel görecelikte enerji-momentum korunumu
1916: Karl Schwarzschild= Gravitasyon alan denklemlerindeki garip sonuç küçük kara deliğin habercisi
1916: Arnold Sommerfeld= Ileri atomik quantum numarası ve spekturumun kesin yapısı, fine structure sabiti
1917: Harlow Shapley= Galaksinin çapının 100.000 parsec olarak tahmini
1917: Albert Einstein= Kozmolojik sabit kavramı ve evrenin steady state modeli
1917: Vesto Melvin Slipher= Birçok galaksinin kırmızıya-kayış'ı olduğu gözlemlendi
1917: Willem de Sitter= Evrenin maddesiz statik model açıklaması
1917: Arthur Eddington= Gravitasyonel enerjiyi, yıldızların yaydığı bir enerji olarak açıklama yetersiz
1917: Rutherford, Marsden= Nitrojenden hidrojen ve oksijenin yapay olarak ayrıştırılması
1918: Harlow Shapley= Globular kümesi uzaklığının cepheid değişken yıldızlarını kullanarak ölçümü
1918: Harlow Shapley= Galaksimizin büyüklüğü ve şeklinin tesbiti
1918: Reissner ve Nordstrom= Yüklü kara deliklerin varlığını ortaya koyan Einstein denklemlerinin çözümü
1918: Emmy Noether= Klasik fizikte simetri ve korunum denklemleri arasındaki matematiksel ilişiki
1918: Francis Aston= Kütle spektrometresi
1918: Herman Weyl= Guage teori
1919: Ernest Rutherford= Çekirdekte protonun varlığı
1919: Francis Aston= Hidrojen'nin helium'a fission'u çok fazla enerji açığa çıkarıyor.
1919: Crommelin, Eddington= Eclipse sırasında Einstein'ın starlight sapması tahmininin doğrulanması
1919: Arthur Eddington= Kırmızı gaint'ların büyüklüğünün steller modelle ölçümü
1920: Ernest Rutherford= Neutron'un öngörümü
1920: Anderson, Michelson= Betelgeuse yıldızı büyüklüğünün stellar interferometre kullanılarak ölçümü
1920: Harkins, Eddington= Hidrojen fission enerjisi yıldızların enerji kaynağı olabilir.
1920: Shapley ve Curtis= Evrenin yapısı ve büyüklüğü üzerine büyük tartışma
1921: Theodor Kaluza= Yeni boyut ekleyerek elektromagnetizm ve gravitasyonun bütünleştrilmesi
1921: Bieler ve Chadwick= Güçlü nükleer etkileşim için kanıt
1921: Stern ve Gerlach= Atomik magnetik momentin ölçümü
1921: Charles Bury= Elementlerin kimyasından elektronik yapılarının tesbiti
1922: Cornelius Lanczos= De Sitter evreninden genişleyen evrene geçiş
1922: Alexsandr Friedmann= Içinde maddeyle beraber genişleyen ve salınan evren modeli
1923: Compton ve Debye= Compton etkisi teorisi
1923: Arthur Compton= Compton etkisinin ispatı fotonu parçacık olarak tanımlamamızı destekler
1923: Louis de Broglie= Parçacıkların dalga yapısının öngörümü
1923: Davisson ve Kunsman= Elektron kırınımı
1923: Coster ve von Hevesy= Element 72, hafnium
1923: Herman Weyl= De Sitter evreni uzaklıkla kırmızıya kayış arasında doğrusal bir ilişki öngörür.
1924: Edwin Hubble= Cepheid değişkenleri kullanarak diğer galaksilerin mesafelerinin ölçümü
1924: Edward Appleton= Ionosphere
1924: Satyendra Bose= Planck kanununun türetimi
1924: Bose ve Einstein= Foton istatistiği ve Bose-Einstein yoğunluğu
1924: Albert Einstein= Quantum boson moleküler gazlarının statik fiziği
1924: Wolfgang Pauli= Zeeman etkisinin açıklaması ve elektronun iki-değerlikli yapısı
1924: Wolfgang Pauli= Exclusion prensibi
1924: Ludwik Siberstein= Nebulae için kırmızıya kayış iddiası
1925: Walter Elsasser= Walter Elsasser elektron kırınımının maddenin dalga özelliği olarak açıklanması
1925: Vesto Melvin Slipher= Galaksilerin Kırmızıya Kayış'ı mesafe-hız ilişkisini ortaya koyuyor.
1925: Robert Millikan= Kozmik ışınların üst atmosferde keşfi
1925: Noddack, Tacke Berg= Element 75, rhenium
1925: Werner Heisenberg= Quantum mekanik geçiş teorisi
1925: Born ve Jordan= Heisenberg quantum mekaniğinin matrix gösterimi
1925: Paul Dirac= Genel quantum mekanik q-number teorisi
1925: Pascual Jordan= Ikincil quantizasyonu
1925: Goudsmit ve Uhlenbeck= Elektron spin
1925: Enrico Fermi= Elektron istatistiği